Top
Menu Luk

Salgs- og leveringbetingelser

1.   Anvendelse Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, hvori FITPartner er part, med mindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne. Salgs- og leveringsbetingelserne finder ikke anvendelse ved forbrugerkøb eller ved køb via FITPartner Web-shop.

2.   Produkter og Serviceydelser FITPartner indestår for, at alle Produkter og Serviceydelser overholder dansk ret (lovgivning) ved leveringstidspunktet. FITPartner er kun forpligtet til at sælge og levere Produkter, der indgår i FITPartners til enhver tid gældende produktsortiment. Med mindre andet måtte fremgå er tegninger, illustrationer, opmålinger o.l. leveret af FITPartner ikke af betragte som målfaste og alene vejledende for eksempelvis udstyrs placering m.m.

3.   Leveringsbetingelser Risikoen for Produkters undergang overgår til køber når levering har fundet sted. Leveringsbetingelser er, med mindre andet er aftalt, ab lager. Såfremt kunden har tilkøbt fri levering, har levering fundet sted når produktet er leveret ved den aftalte leveringsadresse (’kantsten’). Leveringen er betinget af, at aflæsningsstedet er tilgængeligt ad farbar vej. Kunden er ansvarlig for, at der kan ske omgående aflæsning på den aftalte leveringsadresse. Kunden afholder eventuelle meromkostninger, såfremt aflæsning ikke kan ske som forventet. Såfremt Kunden har tilkøbt serviceydelser som opbæring, udpakning, samling, installation og opsætning af Produktet har leveringen fundet sted når Produktet, i emballage stand, er hensat på et af kunden anført sted på den aftalte leveringsadresse. Ved tilkøb af installation og opsætning af Produkter er det kundens ansvar, at der ved levering er fremført fornødne el- og/eller VVS-installationer, herunder udtag til el, netværk, antenne, vand o.l. Det er kundens ansvar at sikre at adgangsforholdene for levering på anført sted (jf. afsnit 3.4) er tilgængelige. Nedtagning af bygningsdele som f.eks. dørkarm, vinduespartier o.l. sker af kunden og for dennes regning og risiko. FITPartner er berettiget til at fakturere kunden for dokumenterede omkostninger til hjælpemidler, herunder kran, truck, palleløfter o.l. Såfremt levering udskydes eller ikke kan finde sted og det skyldes kundens forhold, er FITPartner berettiget til kompensation for eventuelle meromkostninger, herunder ekstra timeforbrug og kørsel, samt omkostninger forbundet med opbevaring, håndtering, transport m.m. Bortskaffelse af emballage af enhver art (også EU-paller) er, medmindre andet er skriftligt aftalt, kundens ansvar og eventuelle omkostninger forbundet hermed er FITPartner uvedkommende. EU-paller kan efter forudgående aftale returneres til FITPartner .

4.   Undersøgelsespligt Kunden er pligtig til straks ved levering at foretage en grundig og passende undersøgelse af om leverancen er behæftet med synlige skader, fejl og mangler (herunder også fejl i antal kolli). Hvis Kunden efter undersøgelse af leverancen (jf. afsnit 4.1) finder anledning til at gøre indsigelser, skal Kunden anføre indsigelsen på fragtbrevet (ved kvittering for modtagelsen) og straks (inden for 24 timer) give FITPartner meddelelse herom. Såfremt Kunden har kvitteret på et fragtbrev uden anmærkninger, er Kunden efterfølgende afskåret fra at gøre gældende, at leverancen var behæftet med en synlig skade, fejl eller mangel (herunder også fejl i antal kolli). Ved skader, fejl og mangler samt fejl i antal leverede enheder, der ikke var synlige ved levering er meddelelsesfristen 72 timer efter levering. Kunden er efter denne frist afskåret fra at gøre indsigelser gældende jf. dog afsnit 8 5.   Priser Alle priser er angivet i enten DKK, USD eller Euro og ekskl. moms., tillæg af enhver art, gebyrer, levering, fragt, mv. Medmindre andet er skriftligt aftalt følger priserne for Produkter og Serviceydelser FITPartners gældende prisliste på det tidspunkt, hvor FITPartner bekræfter kundens ordre. FITPartner er indtil leveringstidspunktet berettiget til at ændre priser på bestilte Produkter som følge ændringer i valutakurser, forhøjelse i terminal- og transportomkostninger, told, skatter, gebyrer, afgifter mv. samt uvarslet prisændringer hos Fitpartners leverandører. Det samme gælder i tilfælde af udenlandske, danske eller EU-myndighedernes indgreb i prisdannelsen på Produktet.

6.   Fakturerings- & betalingsbetingelser FITPartner kan tidligst fakturere kunden når levering af Produkt og/eller Serviceydelsen har fundet sted. Ved a conto betaling kan FITPartner fakturere kunden forud for leveringstidspunktet. Betalingsbetingelser for Produkter og Serviceydelser er, medmindre andet er skriftligt aftalt, fakturadato + 8 dage. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er FITPartner berettiget til at opkræve rykkergebyr samt opkræve renter af det forfaldne beløb med 2 % pr. påbegyndt måned Kunden er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav mod FITPartner og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. Hvis kunden ikke har betalt en forfalden faktura for Produkter, eller Serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra FITPartner, har FITPartner ud over rettigheder jf. afsnit 6.3 ret til at (i) ophæve salget af de Produkter eller Serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af Produkter eller Serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

7.   Ejendomsforbehold FITPartner forbeholder sig ejendomsret til det solgte Produkt, indtil den fulde købesum med evt. renter er betalt til FITPartner . Køber er pligtig til at forsikre leverede Produkter indtil ejendomsretten er overgået til køber.

8.   Reklamationsret og Garanti For Produkter, der ikke er omfattet af afsnit 8.2, yder FITPartner 1 års reklamationsret for væsentlige fejl og mangler ved Produktet. For Produkter, hvortil der er stillet garanti, yder FITPartner, med mindre andet er aftalt, 1 års garanti for væsentlige fejl og mangler ved Produktet. Der ydes ikke særskilt reklamationsret eller garanti på komponenter, reservedele eller arbejder som er forbundet med en afhjælpning af en fejl eller mangel. Sådan afhjælpning vil altid følge den på Produktet oprindeligt stillede reklamations- eller garantiperiode. Reklamationsret jf. afsnit 8.1 og garantier jf. afsnit 8.2 omfatter ikke forbrugsprodukter, sliddele samt fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse i strid med FITPartners eller producentens instruktioner eller almindelig anvendelse af produktet, (iii) reparation eller ændring udført af andre end FITPartner eller af FITPartner godkendt leverandør eller tekniker og (iv) andre forhold, som FITPartner er uden ansvar for.

9.   Indsigelser og beføjelser Hvis Kunden vil påberåbe sig en mangel ved et produkt skal kunden straks give FITPartner skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. For produkter hvortil der er stillet reklamationsret skal indsigelsen ske indenfor reklamationsfristens udløb. For produkter hvortil der er stillet garanti skal indsigelsen ske indenfor garantiperiodens udløb. Afhjælpning af mangler ved Produktet vil efter FITPartners valg ske enten ved udbedring af manglen eller ved omlevering. Kunden er ikke berettiget til at gøre yderligere mangelbeføjelser gældende, og Kunden er således ikke berettiget til erstatning eller godtgørelse for tab og omkostninger, som Kunden måtte blive påført i forbindelse med udbedring eller omlevering.

10. Ansvar og erstatning Med de i nærværende salgs- og leveringsbetingelser anførte begrænsninger er Parterne erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsretlige regler, FITPartner kan ikke stilles til ansvar for følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet avance eller andre indirekte tab. FITPartners samlede erstatningsansvar er begrænset til DKK 1 million pr. hændelse og kan i intet tilfælde overstige købssummen for den enkelte transaktion. Forandring af eller indgreb i det solgte Produkt uden FITPartners skriftlige samtykke fritager FITPartner for enhver forpligtelse i forhold til Produktet. FITPartner er i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til forkert eller utilsigtet brug af Produktet og Kunden skal holde FITPartner skadesløs, i det omfang FITPartner måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade. FITPartner kan ikke blive erstatningsansvarlig overfor kunden, for så vidt angår forhold, der ligger uden for FITPartners kontrol, herunder arbejdskonflikt, strejke, lockout, brand, krig, mangel på transportmidler, almindelig produktknaphed og som FITPartner ved aftaleindgåelsestidspunktet ikke burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Det påhviler FITPartners inden rimelig tid skriftligt at underrette Kunden, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i afsnit 10.6 Såfremt forsinkelse ved levering skyldes force majeure, jf. afsnit 10.6 udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen produktet, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere ordren om levering af Produktet, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

11. Produktansvar Kunden skal holde FITPartners skadesløs i den udstrækning FITPartner pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som FITPartner efter afsnit 11.2 og afsnit 11.3 ikke er ansvarlig over for køberen FITPartner er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af Produktet efter overtagelsen: a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens Produktet er i Kundens besiddelse, b) på produkter, der er fremstillet af Kunden, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af Produktet forårsager I intet tilfælde er FITPartner ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. FITPartner og Kunden er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af Produktet. FITPartner kan kun ifalde ansvar for personskade forårsaget af et Produkt, hvis det kan bevises, at skaden er en følge af undladelse eller uagtsomhed udvist af FITPartner eller andre, som FITPartner er ansvarlig for. Kunden skal i videst muligt omfang friholde FITPartner for ethvert erstatningskrav vedrørende produktansvar fremsat af tredjemand mod FITPartner .

12. Overdragelse af rettigheder FITPartner er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i forhold til opfyldelse af en ordre til tredjemand (underleverandører) uden Kundens accept. FITPartner hæfte for ganske samme måde for underleverandører som for egne forhold.

13. Fortrolighed Tilbud udstedt af FITPartner skal forhandles fortroligt og må ikke videregiveres eller refereres over for tredjepart, ej heller efter aftalens ophør.

14. Markedsføring FITPartner er berettiget til at anvende kunden (og dennes logo) som reference i markedsføringsmæssig sammenhæng. Kunden kan til enhver tid tilbagekalde denne ret.

15. Lovvalg og værneting Disse Salgs- og leveringsbetingelser er underlagt dansk ret og enhver tvist, som måtte opstå i parternes samhandelsforhold, som reguleret ved disse Salgs- og Leveringsbetingelser, og som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for Retten i København, Danmark